Психо-тестове за деца psihological tests for kids сива лента

Психологически тестове и методики за изследване на деца и юноши в училищна възраст.

В това електронно пособие са представени редица психологически тестове и методики, станали 'класически' при работата на психолози и педагози с деца в училищна възраст.

Защо е важно

Основните задачи на образованието - социална активност, нравственост и реализация на личностните способности, зависят в голяма степен от качеството на училищния живот. За съжаление обучението и възпитанието не винаги се основават на знание за психологията на развитие на детето и формирането на личността му.

Всеки ученик притежава присъщи само за него особености на познавателната дейност, на емоционалния му живот, волята, характера. Към всеки, в малка или голяма степен, трябва да се осигури индивидуален подход, което обаче не винаги е възможно поради ниско ниво на професионална психологическа подготовка на учителя, професионална бариера или друга причина.

Не трябва да допускаме деца да изостанат от своето развитие или да не развият максимално способностите си, поради неразкриване на индивидуалните им особонести в емоциалната, познавателната, социалната или др. сфера.

Различни психо тестове

Съществуват редица психологически тестове, чрез които може да се установи наличие на проблем или отклонение от нормата:
-тест за наличие на страхове;
-диагностика на тревожността;
-тест за определяне готовността на детето за училище;
-диагностика на отношенията с родителите;
-училищна тревожност;
-ниво на агресия;
-личностни въпросници;
-определяне типа темперамент и т.н.

Важно е и да се определи типа темперамент на детето. За разлика от характера, който се гради в процеса на развитие на личността, темперамента се характеризира с устойчивост и почти не подлежи на промяна . Типа темперамент определя общата динамика на психическата дейност, особеностите на поведението и степента на уравновесеност през целия живот на човека. Установяването на типа темперамент понякога може да даде отговори на много въпроси от рода на -
"Защо само моето дете създава проблеми в клас...?;

Защо плаче за най-малкото нещо...?;

Защо е толкова бавен винаги...?"

Психологическите тестове за изследване на паметта, вниманието и мисленето могат навреме да дадат информация за наличие на изостаналост или особености в когнитивната дейност, вследствие на което да се осигури индивидуален подход към детето. Поставянето на задачи и изисквания, надвишаващи възможностите на детето може да доведе до пълна загуба на мотивация за придобиване на нови знания и до нарушения в емоционално-афективната сфера.

Училищния психолог

Тук на помощ идва училищния психолог. Неговата основна работа е да съдейства за психическото здраве и образователния интерес на ученика, да разкрива индивидуалността на социализиращата се личност, да извършва корекционна дейност при наличие на проблеми и затруднения в развитието. Това разбира се, може да стане единствено при съвместна и координирана дейност с учителя и родителя.

ТЕСТОВЕ
ЗА ВЪЗРАСТНИ

Тест - тип темперамент

Въпросник на Я.Стреляу за определяне типа темперамент за възрастни.

Темперамен.

Характерологични черти на типовете темперамен.

Препоръчано:

Преводи
немски език


Translend.net

Translend

Професионални преводи за немски, испански и английски език.
Преводач с
гръцки език


Професионални преводи за гръцки език, сръбски, хърватски и македонски. Придружаващ превод и сътрудничество при преговори и бизнес срещи.


преводи от гръцки

Посети сайта...