Психо-тестове за деца psihological tests for kids сива лента

Графически тестове и методи при работа с деца.

Графическите методи са особено полезни при деца със затруднения в общуването, тъй като те са с високо ниво на психологическа защита и въпросниците, както и традиционните беседи, често се оказват неефективни.

Децата в младша училищна възраст се затрудняват да осъзнават, анализират и изразяват словесно своите проблеми и затруднения.

Консултативната работа с такива деца изисква методи, обезпечаващи установяване на продължителен контакт и доверие, в хода на което да стане възможно свободно и откровено обсъждане на конкретни преживявания на детето.

Разработени са специални методи, които дават възможност за графическо изразяване на деца със субективни проблеми в общуването (Т.Ю. Андрюшенко). Целта на пилагането на тези методи е:
- да се установи и да се материализира (в продукт от графическата дейност) проблема на детето;
- да се съединят недиференцираните, недоосъзнатите преживявания на детето, във връзка с неговите комуникативни затруднения;
- да се свали личностната защита, да се извърши анализ и обсъждане на затрудненията на детето и да се потърсят начини за разрешаването им.

"Моят кръг на общуване"

Методът е предназначен за идентифициране характера на взаимодействие на детето със заобикалящите го връстници, родители и учители. В началото на беседата, консултанта казва:
"Знам, че повечето хора не обичат да отговарят на въпросите на някакъв непознат. Затова я по-добре да се опитаме заедно да нарисуваме твоя живот, а после ще обсъдим някои интересни и важни моменти."

Практиката показва, че такова въведение намалява бдителността, характерна за началото на общуване с непознат човек, а неочакваното предложение заинтригува детето и то е готово за сътрудничество с възрастния.

Следваща инструкция:

"Хайде сега да си представим с кого и къде ти се налага да общуваш през целия ден. На всеки ще му намерим място (дом) в този кръг."

Консултантът рисува кръг и съветвайки се с детето, последователно го разделя на сектори (сфери на общуване).

Моят кръг на общуване

В зависимост от целта на беседата, кръгът може да бъде разделен и по-различен начин или да е по-опростен. Например: в училище - учители, деца; извън училище - родители, деца от детската площадка. Друг вариант - горната и долната полуокръжност да означават сфери на благополучно-радостно общуване и неблагополучно-огорчително общуване.

"Сега трябва да заселим всеки 'дом' с хората, с които ти най-често общуваш. Трябва да настаним, както симпатичните, така и тези, които са ти неприятни, но все пак ти се налага да влизаш в контакт."

Консултантът изобразява в окръжността всички споменати от детето хора, като се уточнява тяхната възраст и обстоятелствата при техните взаимоотношения. В повечето случаи децата започват с охота започват да разказват.

"Хайде сега да обозначим хората, с които имаш добри отношения и тези, които те огорчават."

Използват се цветните моливи - обикновено син и червен. Тук може да се узнаят много подробности, обстоятелства, оценки на ситуации, като например - степента на изпитваната вина при възникване на лоши отношения, поводи довеждащи до затруднения в общуването, силата на емоционалните преживявания при радостни или огорчителни социални контакти.

"А сега нека да нарисуваме още две кръгчета: едно в средата и едно точно в центъра - тук ще бъдеш ти, ще напишем твоето име. Пак ще използваме два цвята: тъмен - "недоброжелателен" и светъл - "радостен и приветлив". Ще покажем кой към кого как се отнася, кой носи най-много радост и кой е най-неприятен."

Със стрелки в съответния цвят се обозначава взаимната симпатия и антипатия. Ако са силно изразени - достигат до вътрешния кръг (кръгът на детето), а ако не са ярко изразени - до средния кръг.

"Кой е виновен?"

Този метод е насочен към изясняване до колко детето осъзнава личната си отговорност при възникването и разрешаването на конфликтни взаимоотношения с партньорите си в общуването.

След обсъждането на "кръгът на общуване" на детето се предлага да оцени по десетобална система: инициативата на всеки участник за започването на конфликта; инициативата на всеки участник за разрешаване на конфликта; силата на противопоставяне на разрешаването на конфликта.

Коментарите на детето относно собствените му действия и действията на партньора в общуването дават възможност да се изяснят характерните условия за възникване, развитие и изход от конфликтните ситуации. Обсъждането на проблема дава представа за наличието и силата на защитни механизми в ситуации на обиди и конфликти, степента на агресия, липса на вяра в помирение, страх от неразбиране и т.н...

"Радостите и огорченията в моят живот."

Методът е предназанчен за изясняване на преобладаващата модалност на преживяванията на детето в различните възрастови периоди.

Изобразява се "пътеката на живота" на детето - от рождението до настоящият момент. Пътеката се разделя на интервали, съответстващи на периодите на пребиваване в къщи, в яслата, в детската градина, в уилище (всеки преминат клас е отделен период).

Над "пътеката на живота" със светъл цвят се отбелязват периодите, свързани с радостни събития, а под нея с тъмен цвят - периодите, съпроводени от тъжни събития и огорчения. Интензивноста на преживяванията се отбелязва посредством силата на щриховката.

Субективната оценка на преживяванията дава възможност да се види значимостта на тези или онези събития от живота на детето, да се види устойчивостта и типичността на преживяванията, степента на субективната оценка за благополучие.

Степента на усещането за благополучие се определя, като отношение (дроб) на количеството на радостните периоди и количеството на неблагополучните периоди от живота на детето. Резултат по-голям от 1 говори за преобладаване на радостни периоди - радостно светоусещане. Резултати по-малки от 1 говорят за неблагополучно светоусещане.

Изказванията на детето по време на съвместно изпълняваната задача позволяват да се види значимостта на определени събития от живота на детето. Ако за едни деца радостните събития са свързани с придобиването на нова вещ (колело, компютър ...) или придобиване на нов статус, то други се радват на срещането на нов приятел. Огорчението може да е свързано със загубата на вещ, с болест или с появата на някой "лош" човек в живота на детето, с отчаяни постъпки (бягство от къщи и др.).

ТЕСТОВЕ
ЗА ВЪЗРАСТНИ

Тест - тип темперамент

Въпросник на Я.Стреляу за определяне типа темперамент за възрастни.

Темперамен.

Характерологични черти на типовете темперамен.

Препоръчано:

Преводи
немски език


Translend.net

Translend

Професионални преводи за немски, испански и английски език.
Преводач с
гръцки език


Професионални преводи за гръцки език, сръбски, хърватски и македонски. Придружаващ превод и сътрудничество при преговори и бизнес срещи.


преводи от гръцки

Посети сайта...