Психо-тестове за деца psihological tests for kids сива лента

Насоки за работа с проблемни деца.

Честа причина за наличието на проблеми на детето в училище е педагогическа занемареност.
Педагогическата занемареност се изразява в неразвитост, необразованост, невъзпитаност на детето, изоставане от неговите възможности и от изискванията на възрастта, по педагогически причини и подлежащи на корекция само посредством педагогически средства.

Задръжки в развитието на правиолосъобразно поведение, неумение да се спазват изискванията съответстващи на дадена дейност (игрова, учебна, трудова), с времето придобиват характер на недисциплинираност, нежелание да се спазват обществените норми.

Затова ранната профилактика на антиобществено поведение започва с улавяне на първите признаци на педагогическа занемареност.

Условия за успешно отстраняване на педагогическа занемареност са:

  • овладяване на система от знания за причините, признаците и проявленията на педагогическа занемареност;
  • овладяване на методиката за нейната диагностика и профилактика в среда на приемственост и взаимодействие;
  • създаване на атмосфера на доброжелателност, взаимно уважение и взаимна взискателност между педагози и родители;
  • общ фон на положителни взаимоотношения в семействата на "проблемните" деца, в училище или детската градина.

Причини за възникване на педагогическа занемареност.

За ученика: Малък кръг на общуване, семейни фактори, трудности при усвояването на основната дейност (игра, учение), общуване с учители, други училищни фактори...

За подрастващите (12-16г.): Личностно значими фактори - адаптиране в средата, самоутвърждаване в процеса на общуване, обучение, трудности в усвоението на основната дейност.

Отстраняване на педагогическата занемареност.

1. Общи методи: създаване на благоприятен микроклимат в семейството и в училище. Отстраняване на емоционално-психологически претоварвания.

2. Специлани: организиране успех на детето при извършване на основната дейност (учене, игра, труд), ръководене на дейността му посредством наблягане на положителните му качества, формиране на отношенията му с връстниците му чрез насърчаване на уменията за работа в екип, преодоляване на недостатъците, пропуските, дисхармоничното умствено, нравствено и емоционално развитие.

Обща характеристика на работата с деца, проявяващи начални признаци за педагогическа занемареност.

1. Установяване общото ниво на учебно-възпитателната работа в клас (високо, средно, ниско).

2. Характер на междуличностните отношения в клас - социометрия, паспорт на класа.

3. Набелязване на децата, които проявяват признаци на педагогическа занемаресност - рискова група.

4. Изучаване на положителните особености на личността, признаците и проявите на педагогическа занемаресност и причините, които ги предизвикват.

5. Установяване характера на отношение на педагозите към проблемните деца - (АП - активно положителен, ПП - пасивно положителен, ПО - пасивно отрицателен, АО - активно отрицателен, +- - неустойчив, ? - неопределен).

Анализ на особеностите на развитие на "проблемното" дете.

1. Анкетни данни за детето и основни сведения за семейството.

2. Особености на пренаталния период на развитие на детето и раждането му. Наличие на рискови фактори за здравословното състояние на детети и майката.

3. Здравословно състояние на детето към момента на изследването.Наличието на травми и операции, честота на боледуване. Случаи на хоспитализация. Особености на съня и храненето.

4. Възпитание на детето. Къде и кой се е грижил за него, кога е постъпило в детска градина, как е привикнал там, има ли оплаквания от тамошните педагози? Случвали ли са се резки смени на обстановката, дълги и чести раздели с родителите? Каква е била реакцията на детето?

5. Развитие на детето в младенческата и ранната детска възраст. Особености на развитието на двигателните умения и основните сензомоторни реакции. Общ емоционален тонус. Развитието на речта. Отношение към семейството и непознати. Активност и любознателност. Навици и умения за хигиена и самообслужване. Трудности в поведението. Любими игри и дейности.

6. Развитие на детето в предучилищна възраст. Любими занимая и игри. Обича ли да рисува? От каква възраст? Обича ли да слуша приказки, да гледа телевизия, да учи стихчета? Умее ли да чете? Кога се е научило и как? Как е развито физически? Коя ръка е водеща? Отношения с връстниците и с членовете на семейството. Типични конфликти. Забрани. Особености на характера, страхове, трудности, оплаквания.

7. Развитие на детето в начална училищна възраст. На колко години е тръгнало на училище? Лесно ли се е адаптирало? Посещава ли занималня? Сменя ли са се учителите му в училище? Успеваемост? Любими и нелюбими предмети? Как се справя с домашните задачи? Отношения със съучениците и учителите. Участие в живота на класа. Увлечения. Мястото на игрите в свободното му време. Степен на самостоятелност. Наличие на домашни задължения. Конфликти.

Схема на изследване на проблемните децата при всички форми на училищна дезадаптация.

1. Проверява се дали не са нарушени познавателните процеси (памет, внимание, развитие на речта..)

2. Проверка на обучаемостта на детето, може ли да създава вътрешен план за действие, произволно да регулира поведението си.

3. Анализира се учебната мотивация на детето, нивото на очакванията, интересите.

4. Задължително се проверятват учебните навици на детето, разглеждат се тетрадките му по български език, по математика, по рисуване.

5. Изяснява се емоционалният компонент на неуспеваемостта: как детето възприема лошите и добрите оценки, каква точно помощ получава от възрастните - учители и родители, има ли някаква сфера на дейност, която позволява да се компенсират неуспехите в ученето. По възможност се изяснява цялостната схема на междуличностните отношения на детето.

6. Изяснява се какъв вид помощ, свързана с учебната работа му оказват родителите - кой се занимава с детето, колко дълго, по какъв точно начин, с какви методи , какъв е като цяло стилът на семейното въспитание.

7. Изучава се предисторията на конкретния случай, дава се подробен анализ на историята на поведението на детето.

Причините, формите и следствията на училищната дезадаптация могат да бъдат най-различни. Например:

1-ва форма - несформираност на умения и навици за извършване на учебна дейност.
Причина: индивидуални особености на интелектуалното развитие, педагогичска занемареност.
Следствие: лоша успеваемост.
Оплаквания: лоша успеваемост по всички предмети, проблеми с четенето, изоставане по математика, лоша памет, невнимателност, разсеяност, неувереност, "мечтание" по време на час, двойки на писменните работи, страх да отговаря в час дори и да знае отговора, дълго подготвяне на уроците, тревожност, занижена самооценка, пасивност, песимизъм, разочарование в училище, бягства от час, тръгва и не стига до училище.

2-ра форма - несформирана мотивация за учене, насоченост към други, несъответстващи на възраста дейности.
Причини: инфантилно възпитание, хиперопека, неблагоприятни фактори, разрушаващи положителната мотивация за учебна дейност - лоши междуличностни отношения в училище, неадекватно оценяване и т.н.
Следствия: лоша успеваемост и поведение на фона на достатъчно високо развити познавателни способности.
Оплаквания: тревога по повод индивидуално-личностните качества - бавност, инертност, неорганизираност, лесна уморяемост, необщителност, срамежливост, инатливост, раздразнителност, агресивност, жестокост, озлобление, лъжливост, наличие на страхове.

3-та форма - неспособност за произволно регулиране на поведението, вниманието, учебната дейност.
Причина: особености на семейното въспитание (снизходителна хиперпротекция или доминираща хиперпротекция), същи модел на възпитание в детската градина и в началното училище.
Следствие: неорганизираност, невнимание, зависимост от възрастните, отчетност, нерушения на общуването, слаба успеваемост.
Оплаквания: тревога относно учебната дейност и общуването с връсници и възрастни, необщителност, затвореност, липса на приятели, лоши отношения с учителите, оплаквания от страна на детето за пристрастно отношение- дразнили го в училище, били го, нежелание да играе с другите, влечение към "лошите" деца....

ТЕСТОВЕ
ЗА ВЪЗРАСТНИ

Тест - тип темперамент

Въпросник на Я.Стреляу за определяне типа темперамент за възрастни.

Темперамен.

Характерологични черти на типовете темперамен.

Препоръчано:

Преводи
немски език


Translend.net

Translend

Професионални преводи за немски, испански и английски език.
Преводач с
гръцки език


Професионални преводи за гръцки език, сръбски, хърватски и македонски. Придружаващ превод и сътрудничество при преговори и бизнес срещи.


преводи от гръцки

Посети сайта...