Психо-тестове за деца psihological tests for kids сива лента

Агресия при децата.
Тест на Бъс-Дюрки за диагностика на агресивността.

Зачестилите прояви на агресия в училищата и детските заведения се явяват проблем, който все повече вълнува учители и родители. Задача на психолога е да извършва психокорекционна работа с децата, които са по-агресивни от другите. Но как да определим кой е "по-агресивен" и кой "по-малко"?

Агресивност

Под агресивност можем да разбираме свойство на личността, характеризиращо се с наличие на деструктивни тенденции, най-вече в областа на отношенията "субект-субект". Агресията в една или друга степен е присъща на всеки индивид, явявайки се инстинктивна форма на поведение и реакция на личността към враждебната среда.

Агресивността има качествена и количествена характеристика. Както всички свойства и тя има стемен на изразеност - от почти пълно отсъствие до прекомерно развитие.

Всяка личност трябва да притежава определена степен на агресивност. Нейното отсъствие води до пасивност, конформност и т.н. Прекомерното й развитие пък започва да определя цялостния облик на личността, която може да стане конфликтна, неспособна на съзнателно сътрудничество и т.н.

В житейското съзнание агресивността се явява синоним на "злонамерена активност", но деструктивното поведение, само по себе си не притежава качеството "злонамереност". Такова го прави мотиват за действие. Външно, актовете на агресия могат да са напълно еднакви, но техните мотивационни компоненти да са коренно различни.

Можем да разделим проявите на агресия на два основни типа:

1) мотивационна агресия - агресията, като самоценност;
2) инструментална агресия - агресията, като средство.

По-голямо внимание следва да се обръща на мотивационната агресия, като реализация на присъщите на личността деструктивни тенденции. Установяването наличие на такива деструктивни тенденции при детето може, с голяма степен на вероятност, да прогнозира проявата на oткрита мотивационна агресия.

Една такава диагностична процедура се явява въпросникът на Бъс-Дюрки. Диференцирайки проявите на агресия и враждебност те отделят следните видове реакции:

 1. Физическа агресия - използване на физическа сила срещу друго лице.
 2. Косвена агресия -агресия, насочвана по обиколен път към друго лице или към никого ненасочена.
 3. Раздразнение - готовност за проява на негативни чувства при най-малка възбуда (избухливост, грубост).
 4. Негативизъм - опозиционен маниер на поведение от пасивна съпротива до активна борба срещу установените обичаи и закони.
 5. Обида - завист и омраза към околните заради действителни или измислени действия.
 6. Подозрителност - в диапазона от недоверие и предпазливост по отношение на хората до убеждение в това, че другите хора планират да навредят на ближния си и го правят.
 7. Вербална агресия - изразяване на негативните чувства, както чрез формата (крясък, писък), така и чрез съдържанието на словесните отговори (проклятия, закани).
 8. Чувство за вина - изразява евентуалното убеждение на субекта, че той е лош човек, че извършва лоши постъпки, а също и усещаните от него угризения на съвестта.

Въпросникът се състои от 75 твърдения, на които детето трябва да отговори с "да" или "не".

Тест за агресивност на Бъс - Дюрки

 1. От време на време не мога да се справя с желанието да причиня вреда на другите.
 2. Понякога говоря лоши неща за хората, които не обичам.
 3. Лесно се ядосвам, но бързо се успокоявам.
 4. Ако не ме помолят както трябва, не изпълнявам молби.
 5. Не винаги получавам онова, което ми се полага.
 6. Знам, че хората говорят зад гърба ми.
 7. Ако не одобрявам поведението на приятелите си, им давам да разберат това.
 8. Когато се е случвало да излъжа някого, съм изпитвал мъчителни угризения на съвестта.
 9. Струва ми се, че не съм способен да ударя човек.
 10. Никога не се ядосвам дотолкова, че да започна да хвърлям предмети.
 11. Винаги съм снизходителен към чуждите недостатъци.
 12. Ако не ми харесва някое установено правило, ми се иска да го наруша.
 13. Другите умеят почти винаги да се възползват от благоприятните обстоятелства.
 14. Държа се предпазливо с хора, които се отнасят към мен малко по-дружелюбно, отколкото съм очаквал.
 15. Често се случва да не съм съгласен с хората.
 16. Понякога наум ми идват мисли, от които се срамувам.
 17. Ако някой ме удари пръв, няма да му отвърна.
 18. Когато съм ядосан, блъскам вратите.
 19. Аз съм доста по-раздразнителен, отколкото изглеждам.
 20. Ако някой се прави на началник, винаги постъпвам напук.
 21. Малко съм огорчен от съдбата си.
 22. Мисля, че доста хора не ме обичат.
 23. Не мога да се стърпя да не споря, ако хората не са съгласни с мен.
 24. Хората, които кръшкат от работа, би трябвало да изпитват вина.
 25. Онзи, който обижда мен и семейството ми си търси боя.
 26. Не съм способен на груби шеги.
 27. Обхваща ме ярост, когато ми се присмиват.
 28. Когато някои се правят на началници, правя всичко възможно да не се самозабравят.
 29. Почти всяка седмица виждам някого, който не ми харесва.
 30. Твърде много хора ми завиждат.
 31. Държа хората да ме уважават.
 32. Потиска ме това, че правя малко неща за своите родители.
 33. Хората, които нервират другите постянно, заслужават да бъдат „чукнати по носа".
 34. Никога не съм мрачен от злоба.
 35. Ако се отнасят към мен но-зле, отколкото съм заслужил, не се разстройвам.
 36. Ако някой ме изкарва от кожата ми, аз не обръщам внимание.
 37. Въпреки че не го показвам, понякога ме гложди завист.
 38. Понякога ми се струва, че ми се присмиват.
 39. Дори когато съм ядосан, не прибягвам към "силни" изрази.
 40. Иска ми се греховете ми да ми бъдат простени.
 41. Рядко отвръщам, ако някой ме удари.
 42. Когато не става моето, понякога се обиждам.
 43. Понякога хората ме дразнят само с присъствието си.
 44. Няма хора, които мразя истински.
 45. Моят принцип е: „Никога не се доверявай на чужди хора".
 46. Ако някой ме дразни, съм готов да кажа всичко, което мисля за него.
 47. Правя много неща, за които после съжалявам.
 48. Ако се ядосам, мога да ударя някого.
 49. Още от детството си никога не съм имал изблици на гняв.
 50. Често се чувствам като буре с барут, готово да се взриви.
 51. Ако всички знаеха какво чуствам, щяха да мислят, че съм човек , с който не е лесно да се има "взимане-даване".
 52. Винаги мисля за това, какви тайни причини карат хората да правят нещо хубаво за мен.
 53. Когато ми крещят и аз започвам да крещя в отговор.
 54. Неуспехите ме огорчават.
 55. Бия се не по-рядко и не по-често от другите.
 56. Спомням си за случаи, когато съм бил толкова ядосан, че съм хващал нещо, което ми е под ръка и съм го чупил.
 57. Понякога чуствам, че съм готов пръв да започна боя.
 58. Понякога чуствам, че съдбата е несправедлива към мен.
 59. По-рано мислех, че повечето хора говорят истината, но сега не вярвам в това.
 60. Не се огорчавам заради дребни неща.
 61. Рядко мисля за това, че хората искат да ме ядосат или обидят.
 62. Често само заплашвам хората, въпреки че нямам намерение да изпълнявам заканата си.
 63. В последно време съм станал голям досадник.
 64. Когато споря, често повишавам глас.
 65. Обикновено се старая да крия лошото си отношение към хората.
 66. По-добре да се съглася с нещо, отколкото да започна да споря.

Анализ и интерпретация на резултатите от теста на Бъс-Дюрки

Изчисляването на точките по всеки от 8-те вида реакции става с помоща на кода на отговорите:

Вид на реакцията"Да" - 1 точка
"Не" - 2 точки
"Не" - 1 точка
"Да" - 0 точки
Нормални стойност (точки)Получени точки
Физическа агресия1, 25, 33, 41, 48, 55, 62, 689, 174 - 6
Косвена агресия2, 10, 18, 34, 42, 56, 6326, 494 -5
Раздразнение3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 7211, 35, 694 -6
Негативизъм4, 12, 20, 28362 -3
Обида5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 584 -5
Подозрителност6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 5965, 704 -6
Вербална агресия7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 7339, 66, 74, 754 - 6
Чуство за вина8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 674 -5

В случай, че сборът на получените точки по отделните видове реакции на детето е по-нисък от нормалната стойност, това говори за значително занижаване или пълна липса на съответното психологическо свойство на личността. Трябва да се предполага наличие у оценявания на определена степен на пасивност и конформизъм.

Ако сборът от точките превишава нормалните стойности, това говори за прекомерно развитие на формите на агресивност.

Когато се използва тази методика е необходимо да се помни, че агресивността, като свойство на личността и агресията, като поведенчески акт, могат да бъдат разбрани само в контекста на психологически анализ на мотивационно-потребностната сфера на личността.
Затова въпросникът на Бъс-Дюрки трябва да се използва съвместно с други методики, като: личностни тестове (Кетел, Спилбърг), проективни методики и т.н.

ТЕСТОВЕ
ЗА ВЪЗРАСТНИ

Тест - тип темперамент

Въпросник на Я.Стреляу за определяне типа темперамент за възрастни.

Темперамен.

Характерологични черти на типовете темперамен.

Препоръчано:

Преводи
немски език


Translend.net

Translend

Професионални преводи за немски, испански и английски език.
Преводач с
гръцки език


Професионални преводи за гръцки език, сръбски, хърватски и македонски. Придружаващ превод и сътрудничество при преговори и бизнес срещи.


преводи от гръцки

Посети сайта...