Психо-тестове за деца psihological tests for kids сива лента

Многофакторен личностен въпросник за деца.

Описание
Методика на провеждане
12 фактора
Въпросник за момчета част I
Въпросник за момчета част II
Въпросник за момичета част I
Въпросник за момичета част II
Обработка, ключ и интерпретация

Описание

Тест за изследване на личностните особености на деца на 8-12 годишна възраст разработен от Р.Б. Кетел и Р.В Коаном. В описаният вариант се разглеждат 12 фактора за измерване степента на изразеност на черти на личността, които са с доказана функционално независима природа.

Тестът се състои от два раздела - за момчета и за момичета. Всеки раздел е в две части от по 60 въпроса.

Методика на провеждане:

След като се прочете инструкцията е хубаво да се продемонстрират първите два въпроса на дъската. Подчертайте думата "или" и наблегнете на това, че има два възможни избора. Дайте малко време на децата да отговорят (в бланката за отговори) и продължете с втория въпрос.
Попитайте:

"Всички ли разбраха как трябва да се отбелязват отговорите? Някой има ли въпроси?"

Подробно отговорете на всички въпроси на децата. Предупредете ги, че поправянето на отговорите е разрешено, но трябва да е ясно и видно. Когато всички деца са наясно какво трябва да правят, нека да продължат самостоятелно.

Ако някое дете срещне затруднение с някой въпрос може той да му се прочете и обясни без да се насочва към отговора. Исключение правят въпросите свързани с интелектуалното развитие - 11, 15, 19, 23, 27.

На децата се казва, че след завършване на първата страница веднага да преминат на следващата.

След като децата започнат да работят самостоятелно, експериментаторът трябва да бързо да обходи всички и да се убеди, че спазват инструкциите. Трябва да се наблюдава и за деца, които работят прекалено бързо или твърде бавно.
Може да се прави такава забележка:

"Почти всички вече завършиха първата страница, който не още не готов трябва да побърза."

В края на провеждането на теста е неоходимо да се каже:

"Разгледайте отговорите и се убедете, че не сте пропуснали нито един."

При по-малки деца въпросникът може да бъде прочетен на глас от експериментатора. В този случай трябва да има и помощник-наблюдател, който да помага на децата, които имат въпроси и да следи за опити за преписване.

Индивидуалното тестуване се провежда както и груповото. При децата в начална училищна възраст, които имат затруднения с четенето, експериментаторът може да прочита въпросите и да попълва отговорите. Това позволява и да се събере по-обширна информация за изследваното дете, тъй като могат да му се задават допълнителни въпроси, които да разкрият най-значимите за него жизнени сфери и отношения, може да се следи за поведенчeски и емоционални прояви по време на изследването.

Инструкция:

"Деца, ние провеждаме изследване за особеностите характера на учениците. Вие трябва да попълните по една анкета с въпроси. Няма правилни и грешни отговори! Всеки трябва да избере този отговор, който е най-подходящ лично за него. Въпросите се състоят от две части, разделени от частицата "или". Прочетете въпроса и изберете тази част, която ви подхожда повече.
На листа за отговори срещу всеки въпрос има две квадратчета, съответстващи на двете части на въпроса - лявата и дясната. Поставете (x) в квадратчето, което съответства на тази част от въпроса, която сте избрали.
Ще има въпроси, на които ще ви се струва, че няма подходящ отговор, че при вас е "и така, и така". Отбележете този отговор, който поне малко ви се струва по подходящ за вас.
Ако имате въпроси вдигнете ръка и този, който провежда изследването ще ви помогне. Не се обръщайте към другарчетата си за помощ за да не ги разсейвате.
Не трябва да се замисляте много дълго над всеки въпрос.
Има някоко въпроса (№ 11, 15, 19, 23, 27) с по три варианта за отговор. Разгледайте ги внимателни и изберете само един. Не се разрешава пропускане на въпрос или пък даване на повече от един отговор! "

12 ФАКТОРА

1. ФАКТОР А (общителност)

A-A+
ШизотимияАфектомия
Изолираност, отчуждениеДоброта, сърдечност
затворен,
недоверчив,
равнодушен,
уединен,
сух,
хладен,
безпристрастен,
потаен,
подозрителен,
ригиден,
инатлив,
предпазлив,
тревожен,
сдържан,
конфликтен
Доброжелателен,
общителен,
сърдечен,
емоционален,
мекосърдечен,
открит,
доверчив,
гъвкъв,
адаптивен,
безгрижен,
импулсивен,
експресивен,
добър характер

Високата оценка по този фактор характеризира детето като емоционално, общително и весело. Лесно приспособимо и лесно поддаващо се на емоционални преживявания. Децата с висока оценка по фактора А са по-лабилни, отличават се с богатство и яркост на емоционалните прояви, реагират на събитията и имат изразителна експресия.

Децата с ниска оценка по този фактор се отличават с недоверчивост, прекомерна обидчивост, липса на интуиция в междуличностните отношения. В поведението им често се наблюдава негативизъм, упорство и егоцентризъм. Оценка А- е характерна за хора, които не са склонни да към афекти и бурни емоционални прояви. Хладни и формални са в контактите, не се интересуват от живота на околните, предпочитат да общуват с книги и вещи, предпочитат да работят сами и при конфликти не са склонни на компромиси. При изпълняване на задълженията си са точни и взискателни, но недостатъчно гъвкави.

Момичетата имат по-високи показатели относно този фактор, отколкото момчетата.

2. ФАКТОР В (вербален интелект)

В-В+
Нисък интелектВисок интелект
ГлупавУмен
слабо сформирани интелектуални функции
ниски общи мислителни способности,
преобладаване на конкретни форми на мислене,
неспособност за решаване на абстрактни зададчи,
малък обем на знания,
тесен спектър на инт. интереси,
бавно се обучава,
бавно съобразява,
не довършва започнатите зададчи,
необразованост
висока степен на сформираност на интелектуалните функции,
високи общи мислителни способнисти,
достатъчно развити абстрактни форми на мисленето,
способност за решаване на абстрактни задачи,
голям обем знания, широки интелектуални интереси,
бързо се учи, бързо съобразява,
притежава упоритост,
настойчивост,
образованост

Високите оценки по този фактор са признак за добро ниво на вербален интелект - развитие на функции, като обобщение, отделяне на частното от общото, овладяване на логически и математически операции, лекота при усвояването на нови знания. Оценка В+ е характерна за хора, които получават високи резултати при провеждане на интелектуални тестове.

Децата с ниски оценки по този фактор често се отличават с невнимание и изморяемост, подхождат примитивно към решаване на възложените зададчи. Оценка В- е характерна з ахора с нисък интелект и емоционална дезорганизация на мисленето.

Децата от по-високата възрастова група показват по-високи резултати.

3. ФАКТОР С (увереност в себе си)

С-С+
Слабост на 'Аз-а'Сила на 'Аз-а'
Емоционална неустойчивостЕмоционална устойчивост
неувереност в себе си,
лесно нараним,
неустойчив,
променливи интереси,
лесно се разстройва,
тревожност,
невротични симптоми,
бягство от отговорност,
невъздържаност,
лесно възбудим,
нетърпелив,
не довежда делата си до край
увереност в себе си,
спокойствие,
стабилност,
липса на невротични симптоми,
реалистично отношение към живота,
умее да се владее,
постоянство в интересите,
настойчивост

Високите значения на този фактор отражават увереност в себе си, спокойствие, стабилност, подготвеност за успешно изпълнение на училищните задачи. Оценки С+ са характерни за емоционално зрели и приспособими хора. Те обикновено лесно достигат целите си, не прикриват собствените си недостатъци, не се разстройват от дребни неща и не се поддават на случайни колебания в настроението.

Ниските показатели по този фактор са характерни за деца, които реагират остро на неуспехи, оценяват себе си като по-неспособни в сравнение с другарчетата си, често сменят настроенията си, не могат добре да контролират емоциите си, трудно се приспособяват към нови условия.
Оценка С- е характерна за човек, който отбелязва, че му липсва енергия и често се чуства безпомощен, изморен и неспособен да се справи с трудностите в живота. Често може да се оплаква от безпричинни страхове, неспокоен сън и да е обиден на другите, което в повечето случаи се оказва без основание. Не е способен да контролира емоционалните си импулси и да ги изразява в социално приета форма.
В поведението това се проявява като липса на отговорност и капризност.
В крайния полюс на този фактор се групират децата с лоша успеваемост в учебната дейност.

ФАКТОР D (възбудимост)

D-D+
ФлегматичностВъзбудимост
УравновесеностБезпокойство
търпелив,
сдържан,
флегматичен,
спокоен,
удовлетворен,
неревнив,
самокритичен, постоянен,
тактичен
нетърпелив,
реактивен,
лесно възбудим,
демонстративен,
активен,
ревнив,
с високо мнение за себе си,
непостоянен,
безцеремонен

Децата с висока оценка по този фактор се отличават с висока възбудимост и активност понякога съчетани със самонадеяност. За тях е характерно постоянно моторно безпокойство, отнасяне (разсейване), недостатъчна концентрация на вниманието.
Формирането на това качество на личността зависи, както от особеностите на темперамента, така и от условията на възпитание.
Децата с висока оценка по този фактор се владеят лошо, незначителни поводи предизвикват у тях бурни емоционални реакции, поведението им силно зависи от състоянието им в момента.

Ниската оценка се трактува като емоционална уравновесеност, сдържаност. Децата, имащи ниски оценки по този фактор, се владеят добре дори при неблагоприятни обстоятелста.
Момчетата, като цяло, имат по-високи стойности в сравнение с момичетата.

ФАКТОР E (склонност към самоутвърждаване)

Е-Е+
КонформностДоминантност
Подчиняемост,
покорство,
зависимост
Настойчивост,
напоритост,
доминиране
послушен,
зависим,
отстъпчив,
подчиняващ се,
неуверен в себе си,
скромен, доброжелателен,
послушен,
традиционен,
плах,
тактичен,
предпазлив
доминиращ,
независим,
напорист,
самоуверен,
самохвалко,
конфликтен,
своенравен,
нетрадиционен,
бунтар,
безцеремонен,
смел,
авантюристичен

Високи оценки имат тези, които показват изразена склонност към самоутвърждаване и се отличават със стремежа си към лидерство и доминиране.
Проявата на това свойство при децата често е съпроводено от поведенчески проблеми и наличие на агресия. Лидерските тенденции често не намират реално въплъщение, тъй като децата все още не са възприели много от формите на социално взаимодействие. При някои деца проявлението на този фактор се изразява в "разговорчивост".
Оценка Е+ е характерна за човек властен, човек на който се харесва да доминира и заповядва, да критикува и да контролира другите. Такъв човек е с изразен стремеж към самоутвърждаване, самостоятелност и независимост. Той често игнорира социалните условности и авторитети, агресивно отстоява собственото си право на самостоятелност и изисква проява на самостоятелност и от другите. Такава личност действа смело, енергично и активно, харесва й да приема предизвикателства и да чуства превъзходство над другите.

При ниски оценки детето демонстрира зависимост от възрастните и от другите деца, лесно се подчинява. Оценката Е- е характерна за човек послушен, конформен и зависим. Човек, който се ръководи от мнението на другите, не може да отстоява своята гледна точка и следва по-доминиращите.Поведението му се характеризира с пасивност, подчинение на служебните задължения, липса на вяра в собствените сили, склоност към поемане на вината.
Ниската доминантност обикновено е свързана с успехи в обучението във всички възрастови групи.

ФАКТОР F (склонност към риск)

F-F+
СериозностБезгрижие
Загриженост, предпазливостБезотговорност, лекомосленост
благоразумен,
разсъдлив,
внимателен,
сериозен,
тъжен,
песимистичен,
тревожен,
уединен,
интроспективен,
мълчалив,
подозрителен,
вял,
апатичен,
ригиден,
отговорен
склонен да рискува,
безотговорен,
храбър,
весел,
жизнерадостен,
спокоен,
общителен,
разговорлив,
доверчив,
бодър,
енергичен,
импулсивен,
гъвкав, подвижен,
находчив,
лекомислен,
небрежен

Децата, имащи висока оценка по този фактор, се отличават с енергичност, активност, липса на страх в рисковани ситуации.Те надценяват своите възможности и им е присъщ прекомерен оптимизъм.
Оценка F+ е характерна за хора, които имат по-прост и оптимистичен характер, леко понасят живота, вярват в късмета си и рядко се тревожат за бъдещето. Те често демонстрират находчивост и остроумие, обичат събирания с приятели, зрелищни мероприятия, работа, предполагаща разнообразие, промени и пътувания.

Оценка F- е храктерна за човек отговорен, трезвен и сериозен в отношението си към живота. Но заедно с това той е склонен да усложнява, да подхожда твърде сериозни и внимателно към всичко. Постоянно се тревожи за бъдещето, за последствията от постъпките си, от възможни неуспехи и нещастия. Такъв човек трудно се отпуска, старае се да планира всички свои действия.

Значенията на фактора F не се изменят с възрастта и отразяват половите различия: по-често се срещат положителни оценки при момчетата в сравнение с момичетата.

ФАКТОР G (отговорност)

G-G+
Слабост на "Свръх Аз-а"Сила на "Свръх Аз-а"
НедобросъвестностДобросъвестност
недобросъвестен,
пренебрегващ задълженията,
безотговорен,
лекомислен,
безпринципен,
незрял,
непостоянен,
спокоен,
разпуснат
добросъвестен,
испълнителен,
отговорен,
морален,
зрял,
настойчив,
твърд,
дисциплиниран

Този фактор отразява как децата възприемат и изпълняват правилата и нормите, наложени от възрастните.

Ниски показатели имат децата, които пренебрегват отговорностите, не заслужават доверие и често влизат в конфликти с родителите и учители. Оценка G- е харктерна за човек, който проявява слаб интерес към обществените норми и не полага усилия за спазването им. Той може да се отнася дори с презрение към моралните ценности и е способен за своя изгода да върши нечестни дела или да излъже. Такъв човек има тенденции към социопатия.

На положителния полюс се концентрират ученици със силно чуство за отговорност, целеустременост, добросъвестност и точност. Оценки G+ са характерни за човек, който е порядъчен, не защото това му е изгодно, а защото такива са убежденията му. Такива хора са точни и акуратни в делата си, обичат реда, стремят се да не нарушават правилата и имат добър самоконтрол.

По-високи стойности по този фактор показват децата в по-младша възраст, момичетата превъзхождат момчетата

ФАКТОР H (социална смелост)

H-H+
ПлахостСмелост
стеснителен,
срамежлив,
чуствителен към заплахи,
предпазлив,
сдържан,
озлобен,
смущава се в присъствието на противоположния пол,
стеснени интереси,
уединен
социално смел,
непринуден,
решителен,
общителен,
безгрижен,
не вижда сигналите за опасност,
отзивчив,
дружелюбен,
оживява се в присъствието на противополжния пол,
проявява открит интерес,
обича да се "набива на очи"

Относно децата този фактор отразява особеностите на отношенията детето с родители и учители (с възрастните).

Децата с високи показатели по фактор H са непринудени и смели в общуването, с лекота контактуват с възрастните. Оценки H+ са харктерни за човек нечуствителен към опасности, смел, решителен, имащ влечение към риска и силните усещания. Бързо забравя за неуспехите без да прави необходимите изводи. Такава личност не изпитва трудности в общуването, лесно влиза в контакт с непознати хора, обича да е на показ, не се стеснява от публични изяви.

Оценка H- е характерна за човек, който притежава свръхчуствителна нервна система и остро реагира на всяка заплаха. Такива хора често са плахи, срамежливи, неуверени в силите си, често се терзаят от чуство за непълноценност. Обикновено са бавни, сдържани при изразяване на чуствата си, предпочитат да имат един-двама близки приятели, проявяват се като грижовни и внимателни.

ФАКТОР I (чуствителност)

I-I+
Суровост,
жестокост,
реализъм
Мекосърдечност,
нежност,
чуствителност
реалистичен,
практичен,
разчитащ само на себе си,
независим,
дебелокож,
не е склонен да фантазира,
логичен,
самодоволен,
отговорен,
емоционално зрял,
не е склонен към хопохондрия
нежен,
зависими от другите,
имащ нужда от помощ и внимание,
сантиментален,
изтънчен,
раним,
склонен да фантазира,
действа интуитивно,
мек,
добър,
лекомислен,
хипохондричен,
нетърпелив,
непостоянен

Положителния полюс отразява емоционална сензитивност, богато въображение, естетически наклонности, "женствена" мекост и зависимост. Наблюденията показват, че децата показващи висока оценка по този фактор са меки, сантиментални, доверчиви, нуждаят се от подкрепа и в голяма степен се потдават на влиянията на околната среда. Оценката I+ е характерна за човек, който се доверява на собствената си интуиция. Той не обича 'грубите' хора и 'грубата' работа, но обожава пътешествията и новите впечатления. За него е типично да се тревожи за здравословното си състояние, да е снизходителен към себе си и другите, изпитва потребност да бъде обичан, подпомаган и да получава внимание от другите.

Отрицателния полюс отразява реалистичен подход към решаването на проблемни ситуации, практицизъм, мъжествена независимост. В живота такъв човек се осланя на здравия разум и логиката, повече се доверява на разсъдъка си, отколкото на чуствата. Независим, придържащ се към собствената си гледна точка, склонен да поема отговорност.

При момичетата високите значения са повече отколкото при момчетата.

ФАКТОР O (тревожност)

O-O+
Самоувереност, уверена адекватностСклонност към чуство за вина
безгрижен,
спокоен,
оптимистичен,
нечуствителен на забележки и порицания,
самоуверен,
смел,
чустващ се в безопасност,
активен
тревожен,
загрижен,
пълен с мрачни опасения,
чуствителен към забележки,
раним,
подценяващ себе си,
боязлив,
склонен да размишлява,
напрегнат

Това свойство на личността е основа за възникването на невротичност. Високият бал може да бъде показател за тревога или за депресия в зависимост от ситуацията. Дете, имащо висока оценка по този фактор, е пълно с предчуствия за неуспех, лесно излиза от равновесие, често има понижено настроение. Оценката О+ е характерна за човек тревожен, подтиснат, притеснен, лесно разплакващ се. Такъв човек е склонен към самотни размишления, лесно се поддава на различни страхове, тежко преживява всички неуспехи в живота. Той е неуверен в себе си, склонен е да се самоупреква, недооценява възможностите си. За него е характерно развито чуство за дълг, поддаване на чуждо влияние, зависимост на настроението от одобрението или неодобрението на околните. В обществото такъв човек с ечуства неуютно и неуверено, държи се скромно и изолирано.

Децата с ниски оценки по този фактор са спокойни и рядко се разстройват. Оценки О- са характерни за хора весели, вярващи в себе си, непредразположени към страхове, самоупрекване и разкаяние, слабо чуствителни към оценките на околните.

ФАКТОР Q3 (самоконтрол)

Q3-Q3+
ИмпулсивностКонтрол над желанията
Нисък самоконтрол над поведениетоВисок самоконтрол над поведението
нисък самоконтрол,
неразбиране на социалните норми
висок самоконтрол,
добро разбиране на социалните норми

Високото индивидуално Q3 може да бъде оценено като по-добра социална приспособимост, по-добро разбиране изискванията на околната среда. Оценката Q3+ свидетелства за организираност, умение за контрол над емоциите и поведението. Такива личности са способни добре да управляват енергията си и да планират своя живот. Те мислят преди да действат, упорито преодоляват препятсвия, не се отказват при сблъсък с трудности, довеждат делата си до край, не дават обещания, които не могат да изпълнят. Такива хора добре разбират и осъзнават социалните норми и се грижат за своята обществена репутация.

Ниския Q3 е при тези, които не могат да контролират поведението си в отношение със социалните нормативи и са лошо организирани. Оценка Q3- е характерна за слабоволеви хора. Те са слабо способни да насочат енергията си към конструктивна форма, а вместо това я пилеят. Не могат да организират времето си и да планират реда на изпълнение на задачите си. Като правило такива хора не се задържат дълго на една работа и затова не достигат до висок професионализъм в конкретна професионална дейност.

ФАКТОР Q4 (нервно напрежение)

Q4-Q4+
НефрустрираностФрустрираност
Отпуснатост,
спокойствие
Напрегнатост
отпуснат,
спокоен,
невъзмутим
напрегнат,
раздразнителен,
фрустриран

Децата с високи значения по този фактор се отличават с излишък от подбуди и мотиви, които не намират практическо освобождаване в процеса на дейността. В поведението им преобладава нервното напрежение. Често високо Q4 се среща при деца с ниска успеваемост при добри интелектуални способности. Оценка Q4+ е характерна за човек с класическа невротична тревожност. Такива хора постоянно се намират в състояние на възбуда, трудно се успокояват, чустват се "разбити", изморени и немогат да не правят нищо дори в обстановка предполагаща отдих. За такива хора е характерна емоционална неустойчивост с преобладаване на негативно настроение, раздразнителност, проблеми със съня, негативно отношение към критиката.

Оценки Q4- са характерни за деца, които се отличават със спокойствие, липса на силни подбуди и желания. Такива хора са невъзмутими, спокойно приемат успехи и неуспехи, намират удовлетворение при всякакво състояние на нещата, не се стремят към достижения и промени.

Въпросник за момчета част I

abc
1.Бързо ли се справяш с домашното сиили ти отнема дълго време?
2.Ако се пошегуват с теб, ти малко се сърдиш или се смееш?
3.Мисли ли, че можеш да направиш всичко както трябваили, че можеш да се справиш само с някои задачи?
4.Ти често правиш грешкиили почти никога не грешиш?
5.Имаш много приятелиили не толкова много?
6.Другите момчета се справят по-добре от тебили се справяте еднакво добре?
7.Ти винаги запомняш добре имената на хоратаили се случва да ги забравяш?
8.Ти четеш многоили другите мимчета четат повече от теб?
9.Когато учителят избере друго момче за работа, която ти си искал да свършиш, ти става обидноили бързо забравяш за това?
10.Смяташ ли, че твоите идеи и предложения са добри и правилниили не си сигурен в това?
11.Коя дума е противополжна на думата "събирам"?
"раздавам"или "натрупвам"или "съхранявам"
12.Обикновено си малчъливили говориш много?
13.Ако майка ти ти е сърдита, това понякога е по нейна винаили винаги имаш чуството, че си направил нещо неправилно?
14.На теб ще ти хареса да се занимаваш с книги в библиотекатаили да си капитан на далечно плаване?
15.Коя от следващите букви се отличава от останалите?
Сили Тили У
16.Вечерно време можеш дълго да стоиш спокойноили започва да "не те свърта на едно място"?
17.Ако момчетата говорят за място, което ти добре познаваш, ще започнеш ли и ти да разказваш за негоили ще изчакаш докато свършат?
18.Можеш да станеш космонавтили мислиш, че това е твърде сложно?
19.Дадена е следната цифрова редица: 2, 4, 8, ... Коя е следващата цифра?
10,или 16,или 12
20.Майка ти казва, че си много жив и неспокоенили , че си тих и спокоен.
21.С удоволствие слушаш как друго момче разказва нещоили предпочиташ ти да разказваш?
22.В свободното си време предпочиташ да четеш книгаили да пориташ топка?
23.Дадени са следните думи: "сдуден", "горещ", "мокър", "топъл". Една от думите не подхожда по смисъл на останалите. Коя е тя?
"мокър"или "студен"или "топъл"
24.Винаги ли си внимателен в движенията сиили се случва, когато тичаш да събаряш предмети.
25.Притеснява ли те това, че могат да те накажатили това не те вълнува.
26.Какво ще ти харесва повече като пораснеш - да строиш къщиили да си пилот.
27.Когато НИКИ е бил на толкова години, на колкото е НАДЯ сега, АНА била най-голяма от тях. Кой е най-младия от всички?
НИКИ,или АНА,или Надя
28.Учителят често ти прави забележка по време на урокили той смята, че се държиш добре?
29.Когато приятелите ти спорят за нещо ти се намесваш в спорът имили си мълчиш?
30.Можеш ли да се занимаваш в час, когато другите говорят и се смеятили ти трябва тишина?
31.Слушаш ли новините по телевизиятаили отиваш да играеш, когато почнат?
32.Обиждат ли те възрастнитеили те разбират добре?
33.Спокойно ли пресичаш улица с голямо движениеили малко се притесняваш?
34.Случват ли ти се големи неприятностиили малки, незначителни?
35.Ако знаеш отговора на въпрос веднага ли вдигаш ръкаили чакаш да те питат без да вдигаш ръка?
36.Когато имате ново момче в класа ти се запознаваш с него толкова бързо, колкото и останалитеили ти трябва повече време?
37.Какъв би искал да станеш повече - шофьор на автобус(тролейбус, такси)или доктор?
38.Често се огорчаваш, когато нещо се провалиили рядко?
39.Когато някой съученик те помоли за помощ по време на контролно, ти му казваш да се оправя сам или му помагаш, ако учителят не вижда?
40.В твое присъствие възрастните разговарят помежду сиили често слушат теб?
41.Ако слушаш тъжна история, очите ти могат да се насълзятили това при теб това не се случва?
42.Повечето ти планове се осъществяватили понякога не става така както си мислил?
43.Когато майка ти те вика да се прибираш ти играеш още малкоили веднага се прибираш в къщи?
44.Можеш ли свободно да се изправиш в клас и да разкажеш нещоили се изчервяваш, смущаваш се?
45.Ще ти хареса ли да те оставят сам с малки децаили няма да ти е приятно?
46.Случва ли ти се да си самотен и тъженили на теб не ти се случва?
47.В къщи приготвяш уроците си в различно време от деняили винаги по едно и също време?
48.Добре ли живеешили не много добре?
49.С голямо удоволствие ще излезеш извън града да се полюбуваш на природатаили ще отидеш на изложение на съвременни автомобили ?
50.Ако ти правят забележки и ти се карат, ти запазваш спокойствие и доброто си настроениеили много се разстройваш?
51.По-скоро би работил в сладкарницаили би бил учител?
52.Когато съучениците ти вдигат шум в час ти винаги седиш тихоили и ти вдигаш шум с тях?
53.Ако те блъскат в автобуса, не смяташ, че е станало кой знае каквоили това те разсърдва?
54.Случвало ли ти си е да направиш нещо, което не би трябвало да правишили не?
55. Предпочиташ приятели, с които да се пошляеш, да потичаш, да направиш някоя пакостили ти харесват по-сериозните?
56.Испитваш безпокойство и раздразнение, когато трябва да седиш тихо и да чакаш нещо да започнеили без усилие можеш да чакаш дълго време?
57.Кое ще направиш с по-голямо желание сега - да отидеш на училищеили да тръгнеш на пътешествие с автомобил?
58.Случва ли се понякога да си сърдит на всичкиили винаги си доволен от другите?
59.Какъв учител ще ти хареса повече - мек и снизходителенили строг?
60.Всичко каквото ти предложат вкъщи ли ядешили протестираш, когато храната не ти харесва?

Въпросник за момчета част II

аbc
1.Всички се отнасят добре с тебили само някои хора?
2.Когато се събудиш сутрин, в началото се чустваш сънен и вялили веднага скачаш и ти се иска да си поиграеш?
3.Първи от всички ли завършваш работата сиили ти трябва малко повече време?
4.Случва ли ти се понякога да си неуверен в себе сиили винаги си уверен в себе си?
5.Винаги ли се радваш, когато срещнеш свои училищни другариили понякога не ти се иска да виждаш никой?
6.Казва ли ти майка ти, че си много бавенили ти винаги правиш всичко бързо?
7.На другите деца им харесват твоите предложенияили не винаги им допадат?
8.В училище изпълняваш всичко както се изисква от учителяили твоите съученици се справят по-точно от теб?
9.Мислиш ли, че другите деца искат да те надхитрят или се отнасят към теб приятелски?
10.Винаги правиш всичко добреили има дни, в които нищо не ти се получава?
11.Дадени са три думи - "ЛЕД", "ПАРА", "СНЯГ". Коя от следващите дума им подхожда най-добре:
"ВОДА"или "БУРЯ"или "ЗИМА"
12.По време на час стоиш спокойноили обичаш да се въртиш?
13.Възразяваш ли понякога на майка сиили се страхуваш малко от нея?
14.Какво би ти харесало повече - да караш кънки по алеята или да се пускаш по стръмна рампа или нанадолнище?
15."ХОДЯ" се отнася към "БЯГАМ", като "БАВНО" към:
"ОТГОРЕ"или "ПЪЛЗЯ"или "БЪРЗО"
16.Смяташ ли, че винаги си вежливили понякога си груб?
17.Говорят ли другите, че с теб трудно се излиза на глава (държиш винаги на своето)или с теб е лесно да се работи?
18.Разменял ли си с твой съученик нещо (молив, линийка, химикалка..)или никога не си правил това?
19.Дадена е цифрова редица: 7, 5, 3 ... Коя е следващата цифра?
2,или 1, или 9
20.Иска ли ти се понякога да си непослушенили никога нямаш такова желание?
21.Майка ти прави всичко по-добре от тебили твоите предложения понякога са по-добри?
22.Ако беше диво животно, кое би ти харесало повече - да си жребецили да си лъв?
23.Дадени са думите: "НЯКОИ", "ВСИЧКИ", "ЧЕСТО", "НИКОЙ". Коя дума не подхожда на останалите?
"ЧЕСТО""НИКОЙ""ВСИЧКИ"
24.Когато ти съобщят радостна новина ти я приемаш спокойноили ти идва да скачаш от радост?
25.Ако някой се отнесе зле с теб ти му прощавашили и ти се отнасяш така с него?
26.Какво предпочитеш да правиш, когато си на басейн - да плувашили да скачаш от кулата?
27.ГОШКО е по-малък от ПЕТЬО, а НИКИ е по-малък от ГОШКО. Кой е най-малък от всички?
НИКИГОШКОПЕТЬО
28.Учителят казва, че не си достатъчно внимателен и в тетрадката имаш много петна или той почти никога не казва това?
29.Когато спориш с цената на всичко се стремиш да докажеш това, което искашили спокойно можеш да отстъпиш?
30.Би претпочел да изслушаш история за войнаили за живота на животните?
31.Винаги ли помагаш на нов ученик, дошъл във вашият класили обикновено това правят другите?
32.Дълго ли помниш неприятностите, коита са ти се случилиили бързо забравяш за тях?
33.На игра какъв би предпочел да бъдеш - пилот на свръхзвуков самолетили известен писател?
34.Ако майка ти ти се е скарала, ти оставаш тъжен или настроението ти не се променя?
35.Винаги си приготвяш чантата за училище от вечертаили се случва да я приготвиш и сутрин?
36.Хвали ли те учителятили рядко говори за теб?
37.Можеш ли да пипнеш паякили ще ти е неприятно?
38.Често ли се обиждаш или ти се случва рядко?
39.Когато родителите ти ти кажат, че е време да спиш ти веднага отивашили още малко продължаваш със заниманието си в момента?
40.Смущаваш ли се, когато трябва да говориш с непознатили това не те притеснява?
41.По-скоро би станал художникили ловец?
42.При теб всичко се случва успешноили имаш и неуспехи?
43.Ако не разбираш условие на задача се обръщаш за помощ към съученикили към учителя?
44. Можеш да разкажеш смешна история така, че всички да се рзсмеятили намираш това за трудно?
45.Когато свърши часа на теб ти се иска да останеш още малко покрай учителяили веднага ти се иска да излезеш в коридора или да се поразходиш?
46.Понякога стоиш без работа и се чустваш злеили не ти се случва такова нещо?
47.Когато се връщаш от училище се спираш да поиграешили веднага се прибираш в къщи?
48.Родителите ти винаги ли те изслушватили често са много заети?
49.Когато не можеш да излизаш от къщи ти е тъжноили ти е все едно?
50.Срещаш ли много трудностили не много?
51.В свободното си време би предпочел да отидеш на киноили да засадиш дърво?
52.С по-голямо удоволствие би разказал ма майка си за училищеили за разходка или екскурзия?
53.Ако приятелите ти ти вземат нещата без да питат, това не проблем за тебили или им се сърдиш?
54.При неочакван звук ти се случва да подскочишили просто се оглеждаш?
55.Повече ти допада, когато с децата си разказвате историиили когато си играете на нещо?
56.Повишаваш ли глас, когато си развълнуванили винаги говориш спокойно?
57.Предпочиташ да отидеш на урокили да гледаш футболен мач?
58.Ако слушаш музика или гледаш телевизия, на теб ти пречат околните рзговориили не ги забелязваш?
59.Трудно ли ти е в училищеили ти е лесно?
60.Ако в къщи нещо ти се развикат, ти спокойно излизаш от стаятаили излизайки, можеш да тряснеш вратата

Въпросник за момичета част I

abc
1.Бързо ли се справяш с домашното сиили ти отнема дълго време?
2.Ако се пошегуват с теб, ти малко се сърдиш или се смееш?
3.ТМислиш ли, че можеш да направиш всичко както трябваили, че можеш да се справиш само с някои задачи?
4.Често ли правиш грешкиили почти никога не грешиш?
5.Имаш ли много приятелкиили не толкова много?
6.Другите момичета се справят по-добре от тебили се справяте еднакво добре?
7.Ти винаги запомняш добре имената на хоратаили се случва да ги забравяш?
8.Ти четеш многоили другите момичета четат повече от теб?
9.Когато учителят избере друго момиче за работа, която ти си искала да свършиш, ти става обидноили бързо забравяш за това?
10.Смяташ ли, че твоите идеи и предложения са добри и правилниили не си сигурна в това?
11.Коя дума е противополжна на думата "събирам"?
"раздавам"или "натрупвам"или "съхранявам"
12.Обикновено си малчъливаили говориш много?
13.Ако майка ти ти е сърдита, това понякога е по нейна винаили винаги имаш чуството, че си направила нещо неправилно?
14.На теб ще ти хареса да се занимаваш с книги в библиотекатаили да си капитан на далечно плаване?
15.Коя от следващите букви се отличава от останалите?
Сили Тили У
16.Вечерно време можеш дълго да стойш спокойноили започва да "не те свърта на едно място"?
17.Ако момичетата говорят за място, което ти добре познаваш, ще започнеш ли и ти да разказваш за негоили ще изчакаш докато свършат?
18.Можеш да станеш космонавтили мислиш, че това е твърде сложно?
19.Дадена е следната цифрова редица: 2, 4, 8, ... Коя е следващата цифра?
10,или 16,или 12
20.Майка ти казва, че си много жива и неспокойнаили , че си тиха и спокойна.
21.С удоволствие слушаш как друго момиче разказва нещоили предпочиташ ти да разказваш?
22.В свободното си време предпочиташ да четеш книгаили да пориташ топка?
23.Дадени са следните думи: "сдуден", "горещ", "мокър", "топъл". Една от думитене подхожда по смисъл на останалите. Коя е тя?
"мокър"или "студен"или "топъл"
24.Винаги ли си внимателна в движенията сиили се случва, когато тичаш да събаряш предмети.
25.Притеснява ли те това, че могат да те накажатили това не те вълнува.
26.Какво ще ти харесва повече като пораснеш - архитектили да си пилот, стюардеса.
27.Когато НИКИ е бил на толкова години, на колкото е НАДЯ сега, АНА била най-голяма от тях. Кой е най-младия от всички?
НИКИ,или АНА,или Надя
28.Учителят често ти прави забележка по време на урокили той смята, че се държиш добре?
29.Когато приятелките ти спорят за нещо ти се намесваш в спорът имили си мълчиш?
30.Можеш ли да се занимаваш в час, когато другите говорят и се смеятили ти трябва тишина?
31.Слушаш ли новините по телевизиятаили отиваш да играеш, когато почнат?
32.Обиждат ли те възрастнитеили те разбират добре?
33.Спокойно ли пресичаш улица с голямо движениеили малко се притесняваш?
34.Случват ли ти се големи неприятностиили малки, незначителни?
35.Ако знаеш отговора на въпрос веднага ли вдигаш ръкаили чакаш да те питат без да вдигаш ръка?
36.Когато имате нова ученичка в клас, ти се запознаваш с нея толкова бързо, колкото и останалите момичетаили ти трябва повече време?
37.Каква би искала да станеш повече - шофьор на автобус(тролейбус, такси)или доктор?
38.Често се огорчаваш, когато нещо се провалиили рядко се огорчаваш?
39.Когато някоя съученичка те помоли за помощ по време на контролно, ти й казваш да се оправя сама или й помагаш, ако учителят не вижда?
40.В твое присъствие възрастните разговарят помежду сиили често слушат теб?
41.Ако слушаш тъжна история, очите ти могат да се насълзятили това при теб това не се случва?
42.Повечето ти планове се осъществяватили понякога не става така както си мислила?
43.Когато майка ти те вика да се прибираш, ти играеш още малкоили веднага се прибираш в къщи?
44.Можеш ли свободно да се изправиш в клас и да разкажеш нещоили се изчервяваш, смущаваш се?
45.Ще ти хареса ли да те оставят сама с малки децаили няма да ти е приятно?
46.Случва ли ти се да си самотна и тъжнаили на теб не ти се случва?
47.В къщи приготвяш уроците си в различно време от деняили винаги по едно и също време?
48.Добре ли живеешили не много добре?
49.С голямо удоволствие ще излезеш извън града да се полюбуваш на природатаили ще отидеш на изложение на нови стоки ?
50.Ако ти правят забележки и ти се карат, ти запазваш спокойствие и доброто си настроениеили много се разстройваш?
51.По-скоро би работила в сладкарницаили би била учителка?
52.Когато съучениците ти вдигат шум в час ти винаги седиш тихоили и ти вдигаш шум с тях?
53.Ако те блъскат в автобуса, не смяташ, че е станало кой знае каквоили това те разсърдва?
54.Случвало ли ти си е да направиш нещо, което не би трябвало да правишили не?
55. Предпочиташ приятелки, с които да се пошляеш, да потичаш, да направиш някоя пакостили ти харесват по-сериозните?
56.Испитваш безпокойство и раздразнение, когато трябва да седиш тихо и да чакаш нещо да започнеили без усилие можеш да чакаш дълго време?
57.Кое ще направиш с по-голямо желание сега - да отидеш на училищеили да тръгнеш на пътешествие с автомобил?
58.Случва ли се понякога да си сърдита на всичкиили винаги си доволна от другите?
59.Какъв учител ще ти хареса повече - мек и снизходителенили строг?
60.Всичко каквото ти предложат вкъщи ли ядешили протестираш, когато храната не ти харесва?

Въпросник за момичета част II

1.Всички се отнасят добре с тебили само някои хора?
2.Когато се събудиш сутрин, в началото се чустваш сънена и вялаили веднага скачаш и ти се иска да си поиграеш?
3.Първиаот всички ли завършваш работата сиили ти трябва малко повече време?
4.Случва ли ти се понякога да си неуверена в себе сиили винаги си уверена?
5.Винаги ли се радваш, когато срещнеш свои училищни приятелкиили понякога не ти се иска да виждаш никой?
6.Казва ли ти майка ти, че си много бавнаили ти винаги правиш всичко бързо?
7.На другите момичета им харесват твоите предложенияили не винаги им допадат?
8.В училище изпълняваш всичко както се изисква от учителяили твоите съученички се справят по-точно от теб?
9.Мислиш ли, че другите момичета искат да те надхитрят или се отнасят към теб приятелски?
10.Винаги правиш всичко добреили има дни, в които нищо не ти се получава?
11.Дадени са три думи - "ЛЕД", "ПАРА", "СНЯГ". Коя от следващите дума им подхожда най-добре:
"ВОДА"или "БУРЯ"или "ЗИМА"
12.По време на час стоиш спокойноили обичаш да се въртиш?
13.Възразяваш ли понякога на майка сиили се страхуваш малко от нея?
14.Какво би ти харесало повече - да караш кънки по алеята или да се пускаш по стръмна рампа или нанадолнище?
15."ХОДЯ" се отнася към "БЯГАМ", като "БАВНО" към:
"ОТГОРЕ"или "ПЪЛЗЯ"или "БЪРЗО"
16.Смяташ ли, че винаги си вежливаили понякога си по-груба?
17.Говорят ли другите момичета, че с теб трудно се излиза на глава (държиш винаги на своето)или с теб е лесно да се работи?
18.Разменяла ли си с твоя съученичка нещо (молив, линийка, химикалка..)или никога не си правила това?
19.Дадена е цифрова редица: 7, 5, 3 ... Коя е следващата цифра?
2,или 1, или 9
20.Иска ли ти се понякога да си непослушнаили никога нямаш такова желание?
21.Майка ти прави всичко по-добре от тебили твоите предложения понякога са по-добри?
22.Ако беше диво животно, кое би ти харесало повече - да си жребецили да си тигрица?
23.Дадени са думите: "НЯКОИ", "ВСИЧКИ", "ЧЕСТО", "НИКОЙ". Коя дума не подхожда на останалите?
"ЧЕСТО""НИКОЙ""ВСИЧКИ"
24.Когато ти съобщят радостна новина ти я приемаш спокойноили ти идва да скачаш от радост?
25.Ако някой се отнесе зле с теб ти му прощавашили и ти се отнасяш така с него?
26.Какво предпочитеш да правиш, когато си на басейн - да плувашили да скачаш от кулата?
27.ГОШКО е по-малък от ПЕТЬО, а НИКИ е по-малък от ГОШКО. Кой е най-малък от всички?
НИКИГОШКОПЕТЬО
28.Учителят казва, че не си достатъчно внимателна и в тетрадката имаш много петна или той почти никога не казва това?
29.Когато спориш, с цената на всичко се стремиш да докажеш това, което искашили спокойно можеш да отстъпиш?
30.Би претпочела да изслушаш история за войнаили за живота на животните?
31.Винаги ли помагаш на нова ученичка, дошла във вашият класили обикновено това правят другите?
32.Дълго ли помниш неприятностите, коита са ти се случилиили бързо забравяш за тях?
33.На игра, каква би предпочела да бъдеш - много добра шивачкаили известна балерина?
34.Ако майка ти ти се е скарала, ти оставаш тъжна или настроението ти не се променя?
35.Винаги си приготвяш чантата за училище от вечертаили се случва да я приготвиш и сутрин?
36.Хвали ли те учителятили рядко говори за теб?
37.Можеш ли да пипнеш паякили ще ти е неприятно?
38.Често ли се обиждаш или ти се случва рядко?
39.Когато родителите ти ти кажат, че е време да спиш ти веднага отивашили още малко продължаваш със заниманието си в момента?
40.Смущаваш ли се, когато трябва да говориш с непознатили това не те притеснява?
41.По-скоро би станал художничкаили фризьорка?
42.При теб всичко се случва успешноили имаш и неуспехи?
43.Ако не разбираш условие на задача се обръщаш за помощ към съученичкаили към учителя?
44. Можеш да рзкажеш смешна история така, че всички да се рзсмеятили намираш това за трудно?
45.Когато свърши часа на теб ти се иска да останеш още малко покрай учителяили веднага ти се иска да излезеш в коридора или да се поразходиш?
46.Понякога стоиш без работа и се чустваш злеили не ти се случва такова нещо?
47.Когато се връщаш от училище се спираш да поиграешили веднага се прибираш в къщи?
48.Родителите ти винаги ли те изслушватили често са много заети?
49.Когато не можеш да излизаш от къщи ти е тъжноили ти е все едно?
50.Срещаш ли много трудностили не много?
51.В свободното си време би предпочела да отидеш на киноили да садиш цветя в градината?
52.С по-голямо удоволствие би разказала ма майка си за училищеили за разходка или екскурзия?
53.Ако приятелките ти ти вземат нещата без да питат, това не проблем за тебили или им се сърдиш?
54.При неочакван звук ти се случва да подскочишили просто се оглеждаш?
55.Повече ти допада, когато с приятелките ти си разказвате историиили когато си играете на нещо?
56.Повишаваш ли глас, когато си развълнуванаили винаги говориш спокойно?
57.Предпочиташ да отидеш на урокили да гледаш фигурно пързаляне?
58.Ако слушаш музика или гледаш телевизия, на теб ти пречат околните рзговориили не ги забелязваш?
59.Трудно ли ти е в училищеили ти е лесно?
60.Ако в къщи нещо ти се развикат, ти спокойно излизаш от стаятаили излизайки, можеш да тряснеш вратата

Обработка на теста

Ключът към първата и втората част, както и варианта за момичета и момчета, е идентичен.

При фактор В съвпадението с ключа е равно на 1 бал.
При останалите фактори:
- съвпадението на "b" носи 1 бал,
- съвпадението на "а" и "с" носи 2 бала.

Ключ

факторНомер на въпрос, отговор
A1a, 2b, 5a, 7a, 9b
B11a, 15c, 19b, 23a, 27c
C3a, 4b, 6b, 8a, 10a
D12b, 16b, 20a, 24b, 28a
E13a, 17a, 21b, 25b, 29a
F14b, 18a, 22b, 26b, 30a
G31a, 35a, 39a, 43b, 47b
H32b, 36a, 40b, 44a, 48a
I33b, 37b, 41a, 45a, 49a
O34a, 38a, 42b, 46a, 50b
Q351b, 52a, 55b, 57a, 59b
Q453b, 54a, 56a, 58a, 60b

Интерпретация

При интерпретацията и съставянето на психологически портрет на личността на детето по дадените фактори се смята, че :
- 1-3/"-" е ниска оценка;
- 8-10/"+" е висока оценка.

В началото

ТЕСТОВЕ
ЗА ВЪЗРАСТНИ

Тест - тип темперамент

Въпросник на Я.Стреляу за определяне типа темперамент за възрастни.

Темперамен.

Характерологични черти на типовете темперамен.

Препоръчано:

Преводи
немски език


Translend.net

Translend

Професионални преводи за немски, испански и английски език.
Преводач с
гръцки език


Професионални преводи за гръцки език, сръбски, хърватски и македонски. Придружаващ превод и сътрудничество при преговори и бизнес срещи.


преводи от гръцки

Посети сайта...